Wedstrijdreglement, Privacy verklaring, Huishoudelijk Reglement,

De “STATUTEN” kunnen bij de secretaris van de club worden opgevraagd, stuur hiervoor een aanvraag naar: secretariaat@bridgeclubdiepenheim.nl

WEDSTRIJDREGLEMENT bij Clubranking.

Artikel 1        Algemeen

 1. Het wedstrijdreglement van Bridgeclub Diepenheim is gebaseerd op het Wedstrijdreglement van de Nederlandse Bridge Bond (NBB) en bevat aanvullende bepalingen voor de leden van Bridgeclub Diepenheim.
 2. De speelavonden (zittingen) worden geleid door een wedstrijdleider of diens plaatsvervanger.
 3. De regels voor de Clubranking zijn eveneens bij de NBB te vinden.

Artikel 2        Overige NBB gerelateerde zaken

 1. De vormen en de reglementen voor de verschillende wedstrijdvormen zijn op de NBB-website te vinden.

Artikel 3        Deelname

 1. Het bestuur stelt in overleg met de wedstrijdleider(s) het aantal toe te laten paren per seizoen en per speelmoment vast.
 2. Een paar bestaat uit twee spelers. Een paar kan gevormd worden door drie personen, indien men dit voor aanvang van de competitie aan de wedstrijdleider meldt.
 3. Als speler van een paar kunnen aan een seizoen deelnemen gewone leden en ereleden.
 4. Tot het nieuwe seizoen worden toegelaten paren, die ook het afgelopen seizoen in de betreffende competitie gespeeld hebben.
 5. Nieuw gevormde paren hebben met aflopend recht de mogelijkheid in het lopende seizoen te spelen, indien zij gevormd worden door:
  1. Twee reeds spelende leden;
  2. Een reeds spelend lid en een niet spelend lid;
  3. Twee niet spelende leden;
  4. Een reeds spelend lid en een nieuw lid;
  5. Een niet spelend lid en een nieuw lid;
  6. Twee nieuwe leden.
 6. Reeds spelende leden en niet spelende leden in de zin van dit lid, zijn zij die in het voorgaande seizoen (gedeeltelijk) contributie hebben betaald.
 7. Een gastpaar bestaande uit 2 spelers (leden en/of niet-leden) die de intentie hebben te komen spelen kunnen maximaal 3 zittingen gratis meespelen en kunnen worden ingedeeld als een nieuw paar. Een gastpaar wordt niet opgenomen in de competitiestand zolang ze zich niet definitief hebben aangemeld als lid, dit om competitiebeïnvloeding te voorkomen.
 8. Voor paren geldt tevens het volgende:
  1. Een paar zoals opgegeven aan het begin van het seizoen, geldt voor het gehele seizoen.
  2. Voor de indeling van nieuwe paren wordt de speelsterkte ingeschat door de technische commissie. De indeling voor elke zitting geschied volgens de Clubranking.
  3. Als aan het begin van de competitie er meer paren aangemeld zijn / worden dan dat er plaatsen zijn, zoals vastgesteld door het bestuur, zal de technische commissie tussen de onder lid 5 vallende paren, met inachtneming van de genoemde volgorde, een loting houden voor de beschikbare plaatsen.
  4. In bijzondere gevallen kan de technische commissie anders beslissen. Alle afwijkingen van de in dit artikel genoemde regels moeten door de technische commissie worden gesanctioneerd.

Artikel 4        Competitie indeling / Bijzondere wedstrijden

 1. De technische commissie stelt jaarlijks voor de verschillende speelmomenten een wedstrijdkalender op.
 2. De wedstrijdkalender bestaat uit:
  1. Één competitievorm, nl.: paren.
  2. Elke zitting, bestaat in de regel uit 24 spellen.
 3. De voorlopige wedstrijdkalender zal tijdig worden aangekondigd.
 4. Per seizoen wordt één competitie gespeeld.
  1. De scores worden berekend via de normale parentelling en omgezet naar Clubranking punten als aangegeven in art. 5.
  2. Bij andere drives, bv. feestdrives en/of andere speelmomenten dan de clubavond van de wedstrijdkalender kan de wedstrijdleider van het wedstrijdreglement en het reglement van orde afwijken.
 5. Voor bijzondere wedstrijden zoals met Kerstmis, met Pasen e.d. bepaalt de commissie van dat
  spelmoment welke wedstrijdvorm gebruikt zal worden.

Artikel 5          Groepsindeling, Clubranking.

 1. Voor elke speler wordt een Clubranking bijgehouden, berekend als het gemiddelde van zijn of haar 5 meest recent behaalde Clubranking punten op het betreffende speelmoment en spelsoort.
 2. Voor een speler die in het lopende seizoen minder dan 4 keer Clubranking punten behaald heeft, kent de wedstrijdleider een vervangende ranking waarde toe, die in plaats van ontbrekende Clubranking scores meetelt.
 3. Bij aanvang van een nieuw seizoen kent de wedstrijdleider voor elke speler een vervangende Clubranking waarde toe gebaseerd op de 5 meest recente Clubranking scores van het afgelopen seizoen.
 4. Bij nieuwe spelers en bij invallers bepaalt de wedstrijdleider een vervangende ranking waarde zo redelijk mogelijk op basis van resultaten uit het verleden of andere aanwijzingen, bv. de geschatte sterkte.
 5. Paren worden per zitting ingedeeld op basis van het aantal Clubranking punten, als aangegeven in lid 1.

Artikel 6          Invallen

 1. Aan een competitie kan alleen als paar worden deelgenomen.
 2. Bij verhindering van één van de partners gedurende korte of langere tijd, gelden de volgende regelingen:
  1. als algemene regel geldt, dat het de voorkeur verdient om invallers te vragen die zelf lid zijn van onze vereniging, eventueel in overleg met de wedstrijdleider.
  2. als geen geschikte invaller kan worden gevonden binnen de vereniging, mag men een ‘niet lid’ als partner voorstellen aan de wedstrijdleider, die aan de hand van de speelsterkte van deze invaller eventueel zijn toestemming kan weigeren.
  3. als de invaller door de wedstrijdleider is geaccepteerd, dan mag het betreffende lid met deze partner blijven spelen zolang de eigen partner verhinderd is.
 1. De onder punt 2 genoemde regeling geldt niet als het volgende van toepassing is:
  1. partner heeft voor de vereniging bedankt.
  2. het partnership is verbroken.

In deze gevallen mag de speler met de invaller, die lid is van de vereniging, 5 zittingen blijven spelen. Bij volgende zittingen kunnen zij als nieuw gevormd paar worden ingedeeld.

Artikel 7          Handelwijze bij verhindering en uitslagen.

 1. Bij verhindering moet de betrokken wedstrijdleider tijdig, uiterlijk  voor 16.30 uur op de  de speelavond  op de hoogte worden gesteld. 
 2. Afwezigheid heeft geen invloed op de Clubranking.
 3. De wedstrijdleider is verantwoordelijk voor de uitslagen. De uitslag wordt definitief bij aanvang van de eerstvolgende zitting.
 4. Vermelding paar:

Invallers worden vermeld in de zittingsuitslag en de score wordt in de ranking meegenomen. De persoon die niet gespeeld heeft krijgt geen vervangende score.

Indien een paar uit meer dan twee personen bestaat, worden in de zittingsuitslag de gespeelde deelnemers vermeld en wordt die score ook in de ranking meegenomen.

 

Artikel 8        Arbitrage

Elke speler op een speelavond heeft het recht om arbitrage te vragen of na het spel om arbitrage te vragen. De blinde mag alleen arbitrage vragen na afloop van een spel/speeltijd of als één van de andere spelers tijdens het spelen op een onregelmatigheid heeft geattendeerd.

 1. De arbitrage moet indien mogelijk al op de speelavond worden gestart, in tegenwoordigheid van beide partijen, in principe al tijdens het spelen.
 2. Het recht om arbitrage te vragen eindigt in veel gevallen 30 minuten nadat de uitslag is bekend gemaakt, tenzij de arbiter en/of de reglementen anders aangeven.
 3. Bij een arbitrage is de dienstdoende arbiter, die als eerste aan een tafel is gevraagd, degene die de beslissingen neemt: uitspraak te doen of de zaak aan te houden en later te besluiten.
 4. Indien een arbiter collega-arbiter(s) raadpleegt zorgt hij/zij ervoor dat de raadpleging buiten gehoorafstand van niet-betrokken clubleden plaats vindt. De dienstdoende arbiter blijft verantwoordelijk voor haar/zijn (eind)beslissing.
 5. Beslissingen kunnen ook herroepen worden door de betrokken arbiter vóór de eerstvolgende speelavond. De betrokken arbiter zorgt ervoor tenminste één lid van de overtredende partij en tenminste één lid van de niet- overtredende partij van zijn beslissing of herroeping zo snel mogelijk op de hoogte wordt gesteld.
 6. Zolang een zaak waarover arbitrage is gevraagd nog niet heeft geleid tot een arbitragebeslissing door de betrokken arbiter, blijft een uitslag die wordt bekend gemaakt, onder voorbehoud, totdat de arbiter een definitief oordeel heeft geveld
 7. Na afloop van de zitting kan een verkeerd ingevulde score worden rechtgezet op verzoek van beide partijen desnoods na het bekend maken van de uitslag.

Artikel 9        Vereiste handelingen op elke speelavond

 1. Ieder van de 4 spelers dient zich er steeds tijdig van te overtuigen dat men:
  1. aan de juiste tafel zit.
  2. in de juiste windrichting speelt
  3. de juiste spellen op tafel heeft liggen.
  4. het juiste aantal kaarten heeft.
  5. het board in de juiste windrichting laat liggen.
  6. de biedserie eerst opruimt nadat het te spelen contract is in gevuld en de uitkomst open op tafel ligt.
  7. noord de score juist invult en door oost laat controleren.
  8. oost na controle van het laatste spel op de bridgemates zolang doordrukt dat “Einde Ronde” is verschenen.
  9. het juiste aantal kaarten weer in het juiste vakje heeft gedaan.
 2. Men dient gesloten uit te komen, d.w.z. met de beeldzijde naar beneden. De kaart mag pas omgekeerd worden als de partner kenbaar maakt geen vragen (meer) te hebben over het bieden van de tegenpartij.

Artikel 10      Bieden

 1. Het gebruik van een systeemkaart is verplicht. De systeemkaarten dienen voor aanvang van het spelen op tafel te worden gelegd ter inzage van de tegenspelers en arbiters.
 2. Elk biedsysteem of elke conventie is toegestaan tenzij deze door de NBB als Bruine Stickerconventies (BSC) en Hoogst Ongebruikelijke Methoden (HOM) is gekwalificeerd.
 3. Het gebruik van bieding boxen is verplicht.
 4. Alerteren is verplicht conform de richtlijnen van de NBB.
 5. Elk sprong bod en elk voor de tegenstanders onverwacht/onbekend bod dient te worden voorafgegaan door de “stopkaart”.

Artikel 11        Naspelen van spellen

 1. Na het signaal voor de laatste 5 minuten van een ronde wordt aangeraden niet meer aan een nieuw spel te beginnen.
 2. Er worden geen spellen nagespeeld. Voor de niet gespeelde spellen krijgt men het gewogen gemiddelde.
 3. Wanneer het niet kunnen spelen van een spel te wijten is aan het feit dat één van beide partijen niet tijdig aanwezig is in de nieuwe speelronde, moet dit aan de wedstrijdleider vooraf worden doorgegeven, zodat deze zo nodig een arbitrale score kan toekennen.
 4. Wanneer het niet kunnen spelen van een spel te wijten is aan het feit dat één van beide partijen uitzonderlijk langzaam speelt, moet dit zo snel mogelijk aan de wedstrijdleider worden doorgegeven, zodat deze eventueel een arbitrale score kan toekennen.

Artikel 12        Kampioenschappen

 1. Elk seizoen worden per speelmoment, per competitie soort zowel per persoon als per paar
  (rang)lijsten van het behaalde gemiddelde van de Clubranking punten bijgehouden.
 2. Alleen paren die minimaal 75% van het aantal zittingen van de competitie hebben gespeeld, dingen mee naar het kampioenschap van de competitie. De ranglijst per persoon is ter informatie.
 3. Kampioen van de competitie is het paar dat het hoogste gemiddelde Clubranking punten voor de competitie heeft behaald.
 4. Alleen voor paren en personen die voldoen aan de 75% eis wordt een rangorde voor de competitie vastgesteld.

Artikel 13        Verantwoording

 1. De verantwoording van dit reglement berust uitsluitend bij het bestuur.
 2. Voor vragen, interpretatie, en de juiste uitvoering betreffende dit reglement kan men bij de wedstrijdleider terecht.
 3. Bezwaren tegen vermeend onjuist uitvoeren van dit reglement kunnen via de wedstrijdleider bij de technische commissie worden ingediend.
 4. In alle gevallen waarin het reglement niet voorziet beslist het bestuur.

Dit reglement treedt in werking op 02-09-2019

PRIVACYVERKLARING BRIDGECLUB DIEPENHEIM

=========================================

In 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van kracht geworden en is van toepassing in alle lidstaten van de Europese Unie. Het doel daarvan is:

 1. de bescherming van persoonsgegevens binnen de Europese Unie.
 2. het vrije verkeer van persoonsgegevens binnen de Europese Unie.

Als vereniging zijn wij daarom verplicht een privacyverklaring af te geven.

De vereniging “Bridgeclub Diepenheim” gevestigd te Diepenheim

p/a: De Kerkegaarden 55 te 7478BZ Diepenheim is verantwoordelijk voor de persoonsgegevens zoals is weergegeven in de Privacyverklaring.

Persoonsgegevens die wij verwerken zijn:

Voor- en achternaam

Adresgegevens

Telefoonnummers

E-mailadres

Contributie gegevens.

Deze gegevens zullen nimmer met derden buiten de vereniging worden gedeeld. Deze gegevens zullen alleen gebruikt worden voor zaken aangaande de vereniging en haar leden.

De vereniging bewaart deze gegevens gedurende de tijd van lidmaatschap.

Bij beëindiging van het lidmaatschap zullen de gegevens direct verwijderd worden.

Leden hebben het recht van inzage in hun eigen gegevens.

Digitaal worden de persoonsgegevens beveiligd door beveiligingssoftware.

Aangaande de site gaan wij ervan uit dat de leden akkoord gaan met de zaken die daar over de vereniging worden meegedeeld en getoond zoals foto’s, verslagen e.d.

Mochten er toch zaken zijn die een lid liever niet in de openbaarheid heeft dan kan het lid dit laten verwijderen door contact op te nemen met de secretaris.

         HUISHOUDELIJK REGLEMENT BRIDGECLUB DIEPENHEIM 

 1. De vereniging is niet aangesloten bij de Nederlandse Bridgebond NBB
 2. Zij die lid van de vereniging wensen te worden, geven daarvan schriftelijk kennis aan de secretaris. Het bestuur beslist over de toelating.
 3. Het bestuur heeft het recht een lid van de vereniging te schorsen of te royeren en legt daarover verantwoording af aan de algemene ledenvergadering. Het betrokken lid heeft het recht in beroep te gaan bij de algemene ledenvergadering. De algemene vergadering bevestigt of herroept het bestuursbesluit. De beroepstermijn is een maand, de algemene ledenvergadering wordt daarna binnen 2 maanden gehouden.
 4. Bestuursleden worden gekozen voor een periode van 2 jaar en zijn voor maximaal 2 termijnen van 2 jaar herkiesbaar. Het bestuur draagt zorg voor een rooster van aftreden.

       5.  a. De voorzitter is belast met de leiding van de bestuurs- en ledenvergaderingen.
             b. De secretaris draagt zorg voor het bijhouden van de ledenlijst, maakt verslag van                de vergaderingen, voert in het algemeen namens de club de correspondentie en                      ontwerpt het jaarverslag voor het bestuur ter voorbereiding van de jaarlijkse                              algemene ledenvergadering.
            c. De penningmeester beheert de financiën, int de contributie en is belast met de                      uitgaven. Hij ontwerpt de jaarlijkse resultatenrekening, de balans en de begroting                   voor het bestuur ter voorbereiding van de jaarlijkse algemene ledenvergadering.
           d. Een technisch commissielid vertegenwoordigd de technische commissie in het                     bestuur.

           e.Overige leden van het bestuur voeren taken uit op het terrein van public relations,                voorbereiden van toernooien, automatisering, lief en leed, etc. en kunnen belast                     worden met taken ter ondersteuning van eerder genoemde bestuurswerkzaamheden.
           f. Het bestuur benoemt commissies ten dienste van de uitvoering van haar taken en                 het bevorderen van de betrokkenheid van haar leden voor het goed functioneren van             de vereniging.

        6.Jaarlijks wordt er een financiële commissie (ook wel kascommissie) benoemd door            de algemene ledenvergadering bestaande uit 2 leden, die maximaal voor de duur van            2 jaar lid zijn. Het bestuur draagt zorg voor een rooster van aftreden. De commissie is              bevoegd alle financiële stukken in te zien en brengt verslag en advies uit aan de                        algemene ledenvergadering.

       7.Goedkeuring van de jaarverslagen en financiële verantwoording van het bestuur                   door de algemene ledenvergadering houdt decharge in van het bestuur voor het                       gevoerde beleid en beheer.

      8.Jaarlijks wordt een algemene ledenvergadering gehouden binnen zes maanden na              afloop van het verenigingsjaar, behoudens uitstel op gezag van de algemene                              ledenvergadering. Op de agenda worden o.a. geplaatst de jaarverslagen, het verslag              van de financiële commissie en de benoeming van bestuursleden en overige                              functionarissen, alsmede van de financiële commissie. De agenda en de relevante                   stukken voor deze vergadering worden per e-mail verzonden of op verzoek per post               tenminste 7 dagen voor de dag van de vergadering. Een voordracht voor                                       kandidaatstelling van een lid dient door tenminste 10 andere leden schriftelijk voor                 aanvang van de vergadering bij het bestuur te zijn ingediend.

     9.Stemming over personen in geval van meerdere kandidaten voor een functie                           geschiedt schriftelijk.
     Over zaken wordt mondeling besloten. Voor het overige is art. 19 van de statuten van             toepassing.

     10.Wedstrijdleiding en arbitrage.
     Het bestuur draagt zorg voor een goede organisatie van de wedstrijdleiding en arbitrage       en heeft hiervoor een technische commissie benoemt. In de technische commissie                 hebben zitting: de wedstrijdleider, de arbiter en 2 leden. De wedstrijdleider is voorzitter         van de technische commissie. Hij draagt zorg voor een regelmatig overleg. De functies          wedstrijdleider en arbiter kunnen door één persoon worden uitgevoerd. Indien noch de        wedstrijdleider noch de arbiter lid zijn van het bestuur, vertegenwoordigt een                            commissielid de technische commissie in het bestuur.
   Verder is de technische commissie belast met de competitie opzet, de leiding van de               speelavonden en het samenstellen en uitschrijven van bijzondere wedstrijden, ziet het         toe op de kwaliteit van de materialen t.b.v. het bridgespel, van speelkaarten tot het                 beheer van computer en –hulpprogramma’s. Ook maakt de technische commissie voor         de algemene ledenvergadering een verslag van haar activiteiten over het voorbije                   verenigingsjaar.

   Vastgesteld en goedgekeurd in de ALV van 2 september 2019